Zanussi Rex Office, Porcia, Italy, 1959-61
(Gino Valle)

Zanussi Rex Office, Porcia, Italy, 1959-61

(Gino Valle)