Stadium, Krasnoyarsk, Russia, 1968
(Vitaly V. Orekhov)

Stadium, Krasnoyarsk, Russia, 1968

(Vitaly V. Orekhov)